سیــگار بین لبانم دلبـــری می کند...

چشمانـــم تاریک تاریکک تاریکککـــ....

دستــم را دراز می کنم گونه هایت را لــمس کنمـــ...

حجــمی از دود می پاشــد از هـمـــ...

تـــو...

یـــک رویــای دود آلـــود...!!!

+ تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ساعت 13:46 نويسنده یه دختر سیگاری |


اوّل قصـــّه ات یکـــی بودمـــ...

بـــعد، آنکه نبـــود خواهـــم شد...

گریـــه کردی و گریـــه خواهـــم کرد...

دیـــر بودی و زود خواهـــم شد...

مثــل سیـــگار اوّلـــت هستمـــ...

تــا ته ِ قصــــّه دود خواهـــم شد......

+ تاريخ چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:45 نويسنده یه دختر سیگاری |


تـمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـیــ ،

تنهـاییتـــ

تـوجـه هـیـچـکـس را جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروشـ،

جـلـب نـخـواهـد کـرد....

+ تاريخ جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:56 نويسنده یه دختر سیگاری |


شـــــبیه کســی شده امـــ

کـــه پشـــت دود سیـــگارشــــ

بـــا خـــود می گویـــد :

بــاید تـــرک کنمـــ !

سیـــگار را ،

سيـــاست را،

مشـــروب را،

استــــمنا را،

تـــو را،

خـــانه را ،

زنــــدگی را ،

و باز پُــکــی دیگر  ..

+ تاريخ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 20:11 نويسنده یه دختر سیگاری |


بــی مـحابـــا

زنــدگی ام را در پکهـــای عمیق سیـــگارم گم کردمــ،

بــه آتــش بکــش روح آشفـــته ام را...

مــن مـــست پیـــک آخرمـــ...

پیـــک عشــــقـــ!+ تاريخ دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:34 نويسنده یه دختر سیگاری |